IKF - International Kobudo Federation

G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken G�nter Painter zeigt Jujutsu- und Kobudo-Techniken

Dr. Danimir Cerkez

Shihan

 • 7. Dan Jujutsu
 • 7. Dan Ju/Jiu-Jitsu
 • 4. Dan Kobudo
 • 3. Dan Bojutsu
 • 3. Dan Ninjutsu
 • 1. Dan Tantojutsu
 • 1. Dan Kashino-Bo

Lizenzen

 • Lizenz Kobudo
 • Lizenz Bojutsu
 • Lizenz Jujutsu
 • Lizenz Ninjutsu
Impressum   |   IKF - International Kobudo Federation, 2017